Kdo jsme?

Moderní advokacie je neformální platforma, na jejíž bázi již více než deset let spolupracují české a mezinárodní advokátní kanceláře, jejichž advokátky a advokáti mají zájem na tom, aby advokacie byla sebevědomým, důstojným a nezávislým stavem, který má nezastupitelné místo v systému poskytování právní pomoci.

Prostřednictvím našich zástupců ve volených orgánech České advokátní komory prosazujeme, aby veřejnou správu na poli advokacie vykonávala Česká advokátní komora, jakožto apolitická, nezávislá a samosprávná profesní organizace, která zajišťuje moderní regulatorní rámec pro výkon advokacie, hájí nezávislé postavení advokátů a prosazuje právo na právní pomoc. Chceme, aby Česká advokátní komora vykonávala nezávisle na státu kontrolní a disciplinární pravomoci, zajišťovala vzdělávání advokátních koncipientů a advokátů, aktivně se podílela na legislativním procesu a podporovala dobrou pověst advokacie.

Zástupci advokátních kanceláří, které spolupracují na platformě moderní advokacie, působí ve volených orgánech komory, zejména v představenstvu, kontrolní radě, kárné komisi a odvolací kárné komisi, jakož i v celé řadě odborných sekcí, které jsou poradním orgánem představenstva. Podporujeme Českou advokátní komoru v její legislativní činnosti, v jednání s národními i mezinárodními institucemi v oblasti regulace poskytování právních služeb, boje proti legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a boje proti daňovým únikům, to vše při respektování zásadních zásad garantujících právo na právní pomoc a důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem.

Neptáme se, co může komora udělat pro nás, ale co my můžeme udělat pro advokátní komoru!