PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ kandidátů Moderní advokacie 2021 do orgánů ČAK

Motto
Neptáme se, co může Komora udělat pro nás, ale co my můžeme udělat pro advokacii

 

Preambule


Posláním každého představenstva i všech dalších orgánů České advokátní komory je dobrá správa advokacie. Hlásíme se k činnosti našich předchůdců s vědomím, že současné postavení advokacie, její úspěchy i prohry, jsou výsledkem jejich práce, kterou dělali s nejlepším nasazením při výkonu advokacie a v její prospěch.

Advokacie vždy byla, je a musí zůstat silná, jednotná, samosprávná a nezávislá. Advokacie musí důrazně chránit důvěrnost vztahu mezi advokáty a našimi klienty. Ochranu těchto hodnot si bereme jako náš hlavní závazek.

Silná a jednotná Komora může prosazovat zájmy advokacie coby největší profesní skupiny právníků a chránit oprávněné zájmy každého jednotlivého advokáta. Povinné členství advokátů v komoře, v jedné komoře, vnímáme jako nedílnou součást této hodnoty.

Samosprávná musí být advokacie proto, že opakem samosprávy je státní správa. Moderní advokacie si nepřeje a nepřipustí správu advokacie státními úředníky, ministerstvem spravedlnosti, finančními či dokonce živnostenskými úřady.

Nezávislá musí být advokacie proto, aby své vlastní záležitosti mohla spravovat sama, bez vnějších vlivů a omezení. Jedině tak bude eliminován vliv státu a tradičně rozpínavé byrokracie na činnost advokacie i na každého jednotlivého advokáta. Jedině tak bude každému občanu naší republiky zachováno nikým neomezené právo na poskytnutí právní pomoci garantované článkem 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem tvoří podstatu právního státu. Jde o nejcennější hodnotu, jež byla svěřena advokacii před více než 150 lety. V posledních letech čelí advokacie, advokáti i celá veřejnost opakovaným snahám o její omezení. Moderní advokacie bude mlčenlivost nekompromisně chránit bez ohledu na to, zda jde o oblast politickou, občanskou, podnikatelskou nebo trestněprávní.

Moderní advokacie nabízí advokátkám a advokátům každodenní dobrou správu věcí advokacie, přátelskou, výkonnou a viditelnou Komoru bez falešné revolučnosti a s potřebnou zkušeností, stabilitou a respektem v očích advokátů i státní správy.

 

Základní principy


Princip společné ochrany práv všech advokátů a koncipientů bez rozdílu všemi dostupnými zákonnými prostředky. Podporujeme činnost Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů, který shromažďuje informace o nezákonných postizích advokátů a koncipientů nejen v trestní oblasti. Podporujeme činnost Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti. Budeme podporovat a rozvíjet činnost dalších výborů a sekcí tak, aby se staly nejen odborným zázemím pro rozhodování představenstva a dalších orgánů Komory v daných oblastech, ale aby svými výstupy pomáhaly především všem advokátům a koncipientům, kteří se na ně obrátí.

Princip moderní správy společných záležitostí advokacie. Každý advokát musí mít jistotu, že jsou jeho prostředky spravovány odborně, loajálně, efektivně a s tou nejlepší profesionalitou a péčí. Přesně tak je budeme spravovat i my. Jsme přesvědčeni, že každý advokát musí mít kdykoliv a bez překážek možnost se o tom osobně přesvědčit a získat veškeré podklady, o které si požádá. Podporujeme proto kroky, které při zachování nezbytné důvěrnosti klientských dokumentů a informací zjednoduší přístup advokátů k nim, zejména jejich získání elektronickou cestou.

Princip otevřených dveří všech orgánů Komory každému advokátovi a koncipientovi. Podporujeme přípravu online platformy Komory, která kromě potřebných informací o činnosti Komory samostatně pro veřejnost a samostatně pro advokáty umožní pokročilý způsob vzájemné komunikace na dálku: pořádání školení a seminářů, zasílání písemností, přihlašování na akce pořádané Komorou, online přenosy z jednání orgánů Komory apod. Podpoříme vznik online aplikace „Advokátní komora“ zjednodušující přístup k informacím a komunikaci s Komorou. Využijeme aktuální možnosti jednoduché a právně závazné elektronické identifikace advokáta.

Součástí principu otevřených dveří jsou nejen zasedání představenstva Komory, která budeme pořádat v jednotlivých regionech za účasti regionálních zástupců a s možností účasti advokátů daného regionu, ale i pravidelné interpelační dny s členy představenstva a dalších orgánů Komory.

Princip stálé komunikace s mocí výkonnou, zákonodárnou a především všemi stavy justice a jejich zájmovými spolky s cílem prosazovat oprávněné zájmy advokacie. Součástí tohoto principu je pořádání společných setkání s kolegy, notáři, exekutory, státními zástupci, soudci, akademickou obcí, poslanci a senátory Parlamentu České republiky, představiteli Ministerstva spravedlnosti ČR a dalších složek justice nejen na celostátní, ale i regionální úrovni. Princip stálé komunikace zahrnuje pořádání společných kongresů, seminářů, setkání, bilaterárních či multilaterálních jednání či přednášek apod.

Princip plné podpory různých způsobů výkonu advokacie bez ohledu na to kde, jakým způsobem a kým je vykonávána, budou-li přitom zachovány hodnoty uvedené v preambuli tohoto prohlášení.

Princip silné regionální samosprávy, která by se měla stát základem dalšího rozvoje Komory a rozhodování o podstatných záležitostech advokacie. Regionální zástupci budou mít možnost účasti na jednání všech orgánů Komory.

 

Výše uvedené principy chceme promítnout v jednotlivých oblastech:


Komora a její organizace

Nestrannost, profesionalita a efektivita činnosti Komory jsou naším základním programovým cílem. Každý advokát i koncipient musí mít možnost vědět, jaké hodnoty Komora zastává, jaké zákonné úkoly plní, jakými činnostmi se zabývá a jak mu může pomoci. Komora bude advokátkám a advokátům srozumitelně a jasně sdělovat jaká rozhodnutí představenstvo Komory učinilo včetně důvodů pro takové rozhodnutí. Komora bude publikovat informace o hospodaření s prostředky, které jí byly advokáty formou příspěvků na její činnost svěřeny.

Vnímáme zájem některých advokátů volit orgány Komory jiným způsobem než doposud, popřípadě rozhodovat o některých otázkách mimo jednání sněmu. Myslíme si však, že taková změna dosavadní dlouholeté praxe je zcela zásadní a vyžaduje nejen předchozí diskusi v advokátním plénu, ale zejména schválení připravovaných kroků sněmem. Nezbytné legislativní změny musí zajistit bezpečnost takového rozhodování nejen po technické stránce, ale především po stránce organizační. K takové diskusi jsme připraveni.

Příspěvky

Výše pravidelného ročního příspěvku, který platí každý advokát na činnost Komory (10 600 Kč), patří k nejnižším v Evropě. I přesto není spravedlivé, že stejnou výši poplatku jako advokát po desetiletích praxe platí i začínající advokát. Přijmeme takové změny ve výši příspěvků, které ulehčí začínajícím advokátům počátky praxe a ulehčí advokátkám či advokátům na mateřské dovolené či při svízelných životních situacích.

Cílem Moderní advokacie je adresná podpora těm, kteří ji potřebují, nikoliv plošná podpora bez jakýchkoliv limitů.

Provoz Komory

Komora změní styl komunikace s advokáty a advokátními koncipienty. Legitimní dotazy, výklad vnitřních předpisů, organizační a administrativní otázky i úkony musí Komora řešit obratem. Za tím účelem zřídíme přímou komunikační linku, jejím prostřednictvím bude našim členům denně k dispozici pracovník Komory.

Považujeme za rozumné oddělit výkon funkce tajemníka Komory a technického manažera, který zajišťuje provozní záležitosti chodu Komory.

Cooworking

Budeme trvat na účelném a hospodárném využívání prostor užívaných Komorou. V rámci toho zajistíme, aby advokáti měli příležitost využívat důstojného pracovního zázemí při svém pobytu v místech, kde má Komora své prostory.

Etika

Důležitým pilířem výkonu advokacie je její etika. Moderní advokacie chápe ochranu advokátní etiky jako jeden z pilířů, na nichž advokacie stojí. I proto jsme připraveni zahájit diskusi o etice advokátů v 21. století. Vytvoříme etický panel, který bude nápomocen orgánům Komory při výkladu etických pravidel. Zvážíme vytvoření smírčího soudu, který by na principu arbitrážní smlouvy ad hoc rozhodoval spory mezi advokáty. Zasadíme se, aby Komora pomáhala advokátkám a advokátům v situacích, kdy si nejsou jisti etickým výkladem. Zdůrazníme etiku advokáta jako téma v rámci výchovy a vzdělávání advokátů i v rámci advokátních zkoušek.

Legislativa

Budeme prosazovat, aby Komora upevňovala svoji pozici v legislativním procesu. Komora je připomínkovým místem a stálým hostem Legislativní rady vlády, může tedy uplatňovat připomínky k veškerým legislativním návrhům. Budeme usilovat o posilování tohoto postavení tak, aby se Komora stala tzv. obligatorním připomínkovým místem, pokud jde o návrhy týkající se výkonu advokacie. Budeme se aktivně podílet na spolupráci Komory s jednotlivými legislativními orgány, počínaje Legislativní radou vlády, Ministerstvem spravedlnosti a dalšími ministerstvy a výbory Poslanecké sněmovny a Senátu.

Budeme podporovat aktivní účast Komory při novelizaci a rekodifikaci zásadních právních předpisů, které se přímo či nepřímo týkají výkonu advokacie. Vedle samotného zákona o advokacii jde především o procesní a hmotněprávní předpisy v oblasti občanského, správního a trestního práva. Základním úkolem Komory je prosazovat právo na právní pomoc poskytovanou advokáty. Na těchto činnostech chceme spolupracovat s poradními orgány a odbornými sekcemi Komory.

Konkrétně chceme prosazovat advokátský proces v rámci nového občanského soudního řádu. Slibujeme si od toho zvýšení profesionality, úrovně a kapacity, resp. rychlosti justice. Chceme prosazovat důraznou ochranu advokátní mlčenlivosti, aby v širším smyslu poskytovala ochranu důvěrnosti vztahu mezi klientem a advokátem (např. regulace odposlechu advokátů nad rámec stávající úpravy trestního řádu). Zasadíme se o úpravu a indexaci advokátního tarifu, zejména tam, kde tarifní hodnota neodpovídá náročnosti právní služby. Budeme podporovat odstraňování bariér při poskytování právních služeb advokáty, zejména v souvislosti s digitalizací státní správy, jako je rozvoj ověřování elektronických podpisů, identifikace klientů, konverze elektronických dokumentů, využívání elektronické identifikace advokáta k čerpání veřejných online služeb, včetně možnosti vzdáleného nahlížení do spisů atd. Budeme bránit narůstající tendenci rozmělňování trhu právních služeb v důsledku poskytování právních služeb neadvokátními subjekty. V neposlední řadě budeme podporovat rozvoj online soudních a správních jednání a digitalizaci soudních spisů.

Vzdělávání

Vnímáme významnou potřebu zlepšení vzdělávacího systému advokátních koncipientů. Podporujeme úpravu vzdělávacího systému tak, aby mohl (zčásti nebo zcela) fungovat i v online prostředí. Navrhujeme, aby jednotlivé kurzy splňovaly minimální standardy (relevantní judikatura, seznam dostupné literatury, best practices v daném oboru). Zdůrazňujeme praktický element všech částí vzdělávacího systému s ohledem na to, že je nutnou součástí přípravy na advokátní zkoušky. Ale zejména plánujeme, aby změna vzdělávacího systému proběhla po širší diskusi, která bude zahrnovat všechny zúčastněné, včetně přednášejících a včetně advokátních koncipientů.

Podporujeme rozvoj e-learningu. Nikoliv místo prezenčního vzdělávání, ale jako doplněk a alternativu současného systému vzdělávání především proto, aby se vyšlo vstříc časovým možnostem koncipientů. Už v minulosti se e-learningová forma vzdělávání osvědčila v rámci kurzů, které pořádala Komora ve spolupráci s programem HELP Rady Evropy.

Obnovíme prezenční závěrečné školení advokátních koncipientů. Jen osobní účast pomůže navázat kolegiální a společenské vztahy, které vždy pomáhaly kultivovat advokacii a vytvářet dlouhodobá přátelství mezi advokáty.

Informační technologie

Budeme rozvíjet elektronizaci justice, ale též advokacie. Je zcela přirozené, aby komunikace se soudy a dalšími justičními orgány probíhala za pomoci informačních technologií tam, kde tomu bude odpovídat povaha komunikace a věci. Justice nemůže stát mimo vývoj informačních technologií ve společnosti. O videokonferenční komunikaci mezi advokáty a jejich vězněnými klienty jsme se již zasadili. Videokonferenční účast advokáta u soudního jednání přinese úsporu času stráveného na cestě. Tuto formu komunikace ale nechceme vnucovat všem advokátům a ve všech jednáních, ale přinášíme ji jako alternativu tam, kde to je ku prospěchu věci a klienta.

Digitalizace soudních spisů a možnost vzdáleného přístupu do nich pro advokáty pak bude díky prostředkům elektronické identifikace, včetně jednoduché bankovní identity, dalším milníkem, kterého chceme dosáhnout.

Podporujeme snahu o lepší elektronizaci přístupu advokátů a advokátních koncipientů do Komory a jsme otevřeni všem nápadům na zlepšení tohoto přístupu.

Podporujeme využití informačních technologií pro daleko širší komunikaci advokátů s orgány Komory. Zavedeme diskusní platformu, která bude umožňovat online diskusi advokátů k aktuálním otázkám stavovské samosprávy a výkonu advokacie a možnost adresovat konkrétní dotazy představenstvu v období mezi sněmy.

Součástí programu digitálního rozvoje je i schválení dlouhodobé digitální strategie Komory, dokončení modernizace webových stránek, zpřístupnění vybraných funkcí informačního systému Komory advokátům, využívání aplikace bankovní identity (nebo rovnocenného systému) pro elektronickou identifikaci klientů a advokátů při poskytování právních služeb online a identifikaci klientů v rámci plnění povinností v souvislosti s předpisy AML.

Advokacie a rodina

Vnímáme, že část advokátního stavu má odlišné potřeby vyplývající z jiných požadavků na organizaci času při výchově a vzdělávání dětí a ze souvisejících mimopracovních aktivit a povinností. To platí bez ohledu na to, zda tyto potřeby mají advokáti a koncipienti, nebo advokátky a koncipientky.

Podporujeme výkon advokacie i těmi advokáty a advokátkami, kteří mají potřebu skloubit výkon advokacie se starostí o rodinu nebo své blízké. Proto budeme prosazovat snížení jejich příspěvku na činnost Komory.

Mezinárodní aktivity

Česká advokacie nestojí ve světě evropské ani světové advokacie osamocena. Aktivní role Komory v Radě evropských advokátních komor (CCBE) je přínosná pro každého advokáta. To je zřejmé s ohledem na intenzivní legislativní činnost evropských orgánů. Role CCBE při prosazování advokátních témat, ale též například povinnosti mlčenlivosti, je naprosto zásadní. V jednotě je síla, a to platí také o jednotě advokacie evropské.

Spolupráce se světovými advokaciemi zahrnuje společné sdílení informací, inovací, know-how a best practice, vzájemnou podporu, semináře a konference. Máme za to, že jsou přínosné, neboť přinášejí inspiraci a osvětu pro českou advokacii a její advokáty a advokátní koncipienty.

Chceme zapojit do mezinárodních aktivit více advokátů, kteří by o tuto aktivitu měli zájem.

Vnější vztahy advokacie

Před sněmem v roce 2017 jsme se zavázali zlepšovat mediální obraz advokacie, nevyhýbat se jednorázovým projektům propagujícím práci advokátů a spolupracovat se spolky založenými a vedenými advokáty. Na tomto záměru nechceme nic měnit ani před sněmem letošním. Advokacie musí být i nadále vidět, musí být slyšet a musí být schopna přesvědčit o svých zájmech nejen ty, kteří o ní rozhodují, ale i laickou veřejnost.

S tím souvisí i organizace právní i jiné pomoci pro bono potřebným a společenská odpovědnost Komory jako silné právní entity tvořené úspěšnými lidmi, kteří měli v životě spíše štěstí a vnímají potřebu pomoci těm, kteří ho měli z různých důvodů méně.

Budeme i nadále podporovat vydávání Bulletinu advokacie. Považujeme jej po 65 letech jeho nepřetržité existence a získání několika prestižních ocenění pro nejlepší právnický časopis roku za symbol české advokacie, její odbornosti, tradice a historické kontinuity. Tak se k němu budeme chovat. Současně budeme prosazovat, aby co největší část nákladů spojených s jeho vydáváním byla hrazena z placené propagace při současném rozšíření počtu odborných článků a informací ze života advokátů.

Je-li Bulletin advokacie symbolem tradice, je pro nás internetový Advokátní deník symbolem moderního vývoje. Komora jej začala vydávat v roce 2019 a během krátké doby se stal nejen primárním informačním zdrojem o životě české advokacie, jejích advokátů a koncipientů, ale i médiem ovlivňujícím pohled odborné i laické veřejnosti na činnost advokátů. Budeme podporovat jeho další rozvoj tak, aby i nadále přinášel co nejaktuálnější informace s postupným využíváním nových komunikačních prostředků (video reportáže, podcasty, reportáže apod.). I v tomto případě budeme prosazovat, aby byl co nejvíce finančně soběstačný.

Budeme podporovat urychlené spuštění nových webových stránek Komory, které obsahově provážeme s Bulletinem advokacie, Advokátním deníkem, účty ČAK na sociálních mediích a dalšími dosud využívanými komunikačními prostředky tak, aby se vzájemně doplňovaly, podporovaly a umocňovaly svůj dopad.

Budeme i nadále podporovat úzkou spolupráci Komory s advokáty, koncipienty a jejich spolky, které propagují odbornost a dobré jméno advokacie v konkrétních právnických odvětvích (Unie obhájců ČR, Unie rodinných advokátů a další).

Advokacie je jen tak dobrá, jak dobří jsou jednotliví advokáti, kteří ji tvoří. Proto budeme podporovat a zaštiťovat takové mediální či PR projekty, které jednak přiblíží nejširší veřejnosti každodenní život advokacie se všemi jejími úspěchy i problémy a které ocení ty nejlepší z nás (jako v předchozím období projekt Advokáti proti totalitě, Advokáti do škol či pravidelně udělovaná Cena Václava Mandáka apod.). Proto chceme i nadále spolupořádat nejprestižnější právnickou soutěž Právník roku a nadále podporovat soutěž Právnická firma roku i další nové projekty zviditelňující a oceňující odbornou práci těch nejlepších z nás.

 

Kandidáti Moderní advokacie mají zkušenosti s řízením vlastních advokátních kanceláří i s prací Komory a veřejné správy.

Kandidáti Moderní advokacie již dokázali, co chtějí. A vědí, jak toho dosáhnout.