Martin Maisner je specialistou v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.

Právu informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

foto_maisner-martin_400

Martin Maisner má zároveň hluboké zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než  200 sporů, z nichž řada byla velmi významná jednak z hlediska hodnoty předmětu sporu (10% sporů nad 100 mil, 5% sporů nad 1 mld.), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty přirozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí.

Mezi další oblasti práva, kterým se Martin aktivně věnuje, lze zařadit sportovní právo a obecně právo závazkové, včetně teorie vyjednávání. V rámci sportovního práva se věnuje primárně řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi sportovními kluby a rozhodci. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je členem Legislativní rady českého olympijského výboru, Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR a Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR.

V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner primárně věnuje distančním smlouvám, elektronickému právnímu jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených novou legislativou.

Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách.

Martin je vyhledávaným řečníkem na konferencích a svého výrazného a zajímavého projevu využívá i v pedagogické činnosti. Je garantem předmětu Obchodní právo na NEWTON College a řádným členem, katedry obchodního práva na Západočeské Univerzitě v Pklzni.

VZDĚLÁNÍ
Chartered Institute of Arbitrators, London (2014 – přiznán titul Member – MCIArb)
Akadémia Policajného zboru SR (2011 udělen titul)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1986 udělen titul JUDr.)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ukončeno 1984 složením státních zkoušek)
Gymnázium Na Vítězné pláni 1170, Praha (ukončeno 1981 složením maturitní zkoušky s vyznamenáním)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. (2006 – současnost)
Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární Komoře (2004 – současnost: rozhodce)
(téměř 200 rozhodnutých rozhodčích sporů jak v ČR, tak v zahraničí; rozhodování podle pravidel RSHKAK, UNCITRAL, ICC, LCIA a dalších – činnost ve sportovních odborných a rozhodčích orgánech – např. Národní odvolací soud Autoklubu ČR, Legislativní rada Českého olympijského výboru, Sbor rozhodců Fotbalové unie ČR)
Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. (1992 – 2005)
Advokátní kancelář Balaštík, Fiala, Profous & spol. (1990 – 1991)
Podnikový právník – Stavby silnic a železnic Praha (1986  – 1990)

ČLENSTVÍ
Česká advokátní komora (ČAK), advokát
Slovenská advokátní komora (SAK) advokát
Mezinárodní advokátní komora (IBA) – člen
Švýcarská rozhodčí asociace (ASA – Association suisse de l´Arbitrage)
Mezinárodní rada pro obchodní arbitráž (ICCA – International Council for Commercial Arbitration)
Česká společnost pro systémovou integraci (viceprezident)
Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž (LCIA – London Court of International Arbitration)-Rada evropských uživatelů – člen
Certifikovaný Institut Rozhodců (Chartered Institute of Arbitrators CIArb) – člen

SEZNAM ROZHODCŮ
Zapsán na seznamu rozhodců:
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
ADR centrum při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Rozhodcovský súd slovenskej arbitráže, Košice
LCIA (Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž) – List of neutrals
VIAC (Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum)

Probíhá proces zápisu na listinu:
SIAC (Singapurské mezinárodní rozhodčí centrum)

OCENĚNÍ
2003 – III. Místo v soutěži Právník roku (obor IT)
2004 – zařazení do Best 10 řečníků v rámci konferenci Institutu pro Mezinárodní výzkum
2012 –  titulPrávník roku 2012 v oboru IT

VYBRANÉ PUBLIKACE

Zákon o některých službách informační společnosti – komentář (autor) Beck 2016
Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR – komentář  (spoluautor), Wolters Kluwer 2015 –
Zákon o kybernetické bezpečnosti – komentář (spoluautor), Wolters Kluwer 2015
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů – komentář (spoluautor), Wolters Kluwer 2015
Základy práva informačných technologií (spoluautor), Wolters Kluwer 2013
Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (spoluautor), Wolters Kluwer 2012
Právní aspekty outsourcingu (spoluautor), Wolters Kluwer 2012
Software Protection: A Comparative Perspective: (spoluautor), (Verlag Medien und Recht, 2012)
Rizika v komerční praxi. (spoluautor),   Wolters Kluwer, 2011
Základy softwarového práva. (spoluautor), Wolters Kluwer, 2011
ICCA Handbook on Commercial Arbitration: (spoluautor), Report Czech Republic. Wolters Kluwer, 2010
World Antitrust Law and Practice (spoluautor), (co-authorship) Little Brown and Company, Boston 1996
Velká kniha smluvních vzorů (spoluautor), – (spoluautor), CH Beck 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2010, 2012
Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS Česká společnost pro systémovou integraci 2000
Commercial  Agencies and Distributorships (spoluautor), (co-authorship) Prentice Hall, London 1995
Co-production International (spoluautor),  TBI London 1995

PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE
Desítky přednášek na témata:
outsourcing
právo informačních technologií
ochrana dat a informací
kybernetická bezpečnost
řešení sporů v IT
moderní trendy v rozhodčím řízení
příčiny sporů v IT
právo IT

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Kurs Obchodní právo 3 (PFZČÚ) 2015,2016
Kurs Obchodní právo 1 (PFZČÚ) 2014
Kurs Obchodní právo pro neprávníky (Newton College) 2014, 2015,2016
Kurs Základy práva (Newton College) 2014, 2015
Kurs MBA na UK-MBA Brno (Nottingham-Trent university) 2011-2012
Kurs základy obchodního práva pro ekonomy (PFZČÚ) 2013
Kurs Základy IT práva na Paneuropske univerzitě (Fakulta informatiky) Bratislava 2010 – 2013

JAZYKOVÉ ZNALOSTI A DALŠÍ DOVEDNOSTI
Anglický jazyk – aktivně, vysoká úroveň znalosti
Slovenský jazyk – aktivně, vysoká úroveň znalosti
Ruský jazyk – aktivně, střední úroveň znalosti
Německý jazyk – pasivně, základní úroveň znalosti