Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.

v advokacii od 1978


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • řádnému fungování ČAK jako orgánu veřejné správy i profesního sdružení advokátů a v tomto rámci i veškeré problematice související trestním právem, advokátním právem a digitalizací advokacie

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • pokračování v důsledné obraně zájmů advokátů a advokacie
 • pokračování v obraně proti všem pokusům o omezování práva klientů na důvěrnost informací, svěřených advokátovi
 • pokračování v realizaci e-advokacie
 • pokračování v potírání vinklářů
 • podpora diskuse o možnostech distanční účasti na sněmu ČAK a o možnostech elektronického hlasování
 • podpora diskuse o změně některých pravidel pro výkon advokacie (informovaný souhlas klienta vylučující konflikt zájmů advokáta)
 • podpora všech forem celoživotního vzdělávání advokátů a případné rozšíření stávajícího systému.
 • hledání dalších forem operativní komunikace mezi Komorou a advokáty
 • vybudování elektronického rejstříku anonymizovaných rozhodnu kárných a odvolacích kárných senátů s respektem k povinné mlčenlivosti advokáta
 • pokračování v činnost člena komise pro rekodifikaci trestního řádu a v této souvislosti speciální angažovanost při tvorbě norem dotýkajících se činnosti advokátů

 

Z MÉDIÍ

 

PODROBNÝ ŽIVOTOPIS KE STAŽENÍ