Níže podepsaní kandidáti Moderní advokacie do představenstva ČAK se shodují s programem, navrženým kandidátkou představenstva a zveřejněným v tomto bulletinu. Na tomto místě ale doplňujeme a rozvádíme některé body, které chceme, budeme-li zvoleni, v činnosti členů představenstva ČAK naplňovat.

Advokacie a stát

Jednoznačně stojíme za povinným členstvím advokátů v ČAK. Na to navazuje nutnost úzké spolupráce komory s příslušnými orgány státu při potírání tzv. vinklaření. Negativně vnímáme i snahy neziskového sektoru o suplování role advokátů při poskytování právních služeb spotřebitelům pod zástěrkou obav o ochranu dlužníků v tíživé životní situaci s argumentem, že tito nejsou schopni hradit „nákladné“ právní služby. Je nutné poukazovat především na to, že ochrana státu by měla být poskytována v souladu se základními zásadami občanského zákoníku a dobrými mravy těm osobám, které jsou poškozeny protiprávním jednáním osob jiných, typicky věřitelům proti dlužníkům. Jako nebezpečné vnímáme snahy některých politiků zasahovat do práv věřitelů, ať jde o omezování náhrad nákladů řízení v soudních sporech, zásahy do exekucí nebo posilování ochrany dlužníků v insolvenčním řízení. Kromě pravomocí ČAK v oblasti kontrolní a kárné činnosti ale komora musí sloužit i jako servisní organizace poskytující pomoc a ochranu všem příslušníkům advokátního stavu.

Legislativa

Ze všech složek justičního systému jsou advokáti těmi, kteří stojí běžnému i podnikatelskému životu českých občanů nejblíže. Takto získané poznatky by se měly v daleko větší míře odrazit i v legislativním procesu. Nejde tedy jen o projednávání legislativních návrhů bezprostředně se týkajících advokacie jako profesního sdružení (zákon o advokacii, advokátní tarif apod.), ale všech předpisů občanského práva hmotného i procesního vč. právní úpravy obchodních korporací, trestního práva hmotného i procesního a v oblasti správního práva především předpisů dotýkajících se podnikatelské činnosti (daňových, živnostenských, stavebních apod.). Chceme, aby ČAK do budoucna výrazně posílila svou kapacitu na změny v legislativě nejen pružně a kvalifikovaně reagovat, ale hrát mnohem větší roli i v jejich přípravě, prosazování anebo naopak v jejich kvalifikované, kvalitní a úspěšné oponentuře.

Informační technologie

Advokacie a tedy i komora musí reagovat na elektronizaci podnikatelského i občanského prostředí a aktivně se podílet na řešení s tím spojených problémů, zejména:

  • Stanovení doporučeného standardu IT zabezpečení advokáta včetně ochrany dat, který bude každoročně aktualizován. Cílem je, aby spolehlivé a aktuální doporučení bylo dostupné i advokátům, kteří se běžně problematikou IT a kybernetické bezpečnosti nezabývají;
  • stanovení pravidel pro používání elektronických platforem, v  jejichž rámci jsou poskytovány právní služby s tím, aby porušení těchto pravidel bylo kárně stíháno (mj. elektronické platformy provozované a používané advokátem by měly sloužit pouze jako komunikační nástroj, nikoli jako obchodní model). Pokud platformu bude provozovat advokát resp. subjekt oprávněný k výkonu advokacie, musí platit všechny podmínky výkonu advokacie jako u výkonu advokacie klasickým způsobem, zejména pak klient i advokát musí být vždy bezpečně identifikováni a smlouva o právních službách musí být uzavřena mezi advokátem nebo advokátní společností a klientem;
  • řešení bezpečného advokátního úložiště dat, které bude k dispozici každému advokátovi (tj. advokáti nebudou muset budovat taková úložiště), s přesně definovanou ochranou ve vztahu k orgánům státu;
  • vytvoření centrálního informačního portálu s možností prezentace každého advokáta ve srovnatelných parametrech, přičemž parametr ceny nebude vyhledávacím kritériem (i když informace o ceně bude možné uvádět);
  • komora musí důsledně vyhledávat, odhalovat, zveřejňovat „vinkláře“ podnikající pod elektronickou kamufláží internetového portálu nebo i jinak a soustavně proti nim brojit. Spoléhat se na činnost orgánů veřejné moci se ukázalo vysoce neefektivním.

Mlčenlivost

ČAK musí trvale chránit princip advokátní mlčenlivosti jako základu pro poskytování právní pomoci bez ohledu na to, zda jde o oblast občanskou, podnikatelskou nebo trestněprávní, a důsledně bojovat proti všem snahám státu narušujícím tento základní princip. Nejedná se jen o opakovaně diskutované prohlídky u advokátů, ale např. též o daňové kontroly (a s tím související snahy o novelizaci daňového řádu) apod. Pro udržení tohoto privilegia advokacie bude třeba sjednotit praxi v dodržování předpisů proti praní špinavých peněz, se současným zajištěním účinného návodu a kontroly ze strany komory.

Vzdělávání

Jedním z hlavních argumentů pro výlučné postavení advokátů při poskytování právní pomoci je garance odborné úrovně a s tím související neomezená odpovědnost advokáta. ČAK by proto měla dbát na komplexní celoživotní odborné vzdělávání advokátů.  Nedomníváme se, že je nezbytné zavádět zákonem sankcionovaný systém povinného vzdělávání, ale věříme, že je vhodné zavedení doporučeného profesního standardu celoživotního vzdělávání, v jehož rámci budou advokáti udržovat a rozvíjet svoji odbornou kvalifikaci účastí na vzdělávacích akcích a odborných konferencích organizovaných komorou a vzdělávacími agenturami nebo odbornými institucemi, a to i zahraničními.

Koncipienti a zkoušky

Advokacie je jednou z mála oblastí, která si nemůže stěžovat na nedostatek zájemců z řad absolventů právnických fakult. Moderní advokacie podporuje současné změny v oblasti zkušebního řádu pro advokátní koncipienty – slouží transparentnosti a zamezují případné diskriminaci u advokátních zkoušek. Advokátní zkouška by v žádném případě neměla duplikovat státní zkoušky z právnických fakult, je nutné vycházet z toho, že teoretické znalosti by absolventi měli mít zvládnuté ze studia, a proto bude postačující jejich ověření písemným textem. Písemná práce a ústní zkouška by měly být zaměřené na řešení praktických problémů a ověřit, že kandidát je schopen orientovat se v řešeném případu a v praxi klientovi poskytnout bezvadnou právní službu. Samozřejmou součástí zkoušky musí zůstat ověření znalostí stavovských předpisů. Nejsme nakloněni dalšímu prodlužování koncipientské praxe, souhlasíme ale třeba s tím, aby školitelem advokátních koncipientů mohl být jen advokát bezúhonný, se stanovenou minimální praxí. Budeme prosazovat, aby školitelem mohl být též advokát trvale spolupracující s advokátní společností, u níž je koncipient zaměstnán.

Mediální obraz advokacie

Uvědomujeme si negativní obraz advokátů (ale rovněž právníků a práva obecně), který je prezentován velkou částí médií, ale je i reálným odrazem vnímání části společnosti. V rámci vedení ČAK chceme vhodnými prostředky tento obraz zlepšit a uvést do správných souvislostí. Posílit prezentaci advokátů jako těch, kteří stojí na „správné“ straně, jako těch, kteří jsou posledním a často jediným spojencem občanů i podnikatelů při hájení jejich práv ve všech životních situacích. Kromě dalších kroků je třeba zvýšit uveřejňování článků i zpráv v obecně sledovaných médiích (včetně těch sociálních), které budou ukazovat nezbytnost účasti advokáta při právních jednáních klienta jako prevenci pozdějších problémů, a také publikovat úspěchy advokacie v řízeních, kde veřejnost bude úspěch advokáta vnímat jako „spravedlivý“. Rovněž chceme pozvednout diskusi o distancování se od zjevně neetických projevů konkrétního advokáta – např. formou zveřejňování kárných postihů. Zde bude třeba důsledné spolupráce kontrolní rady, kárné komise, odvolací kárné komise a představenstva při interpretaci stavovských předpisů.

 

Kamil Blažek I Tomáš Matějovský I Martin Maisner I Robert Němec I Monika Novotná I Tomáš Sokol